ประวัติ/ผลงานด๊อกเตอร์

 ดร.สมพร ศรีวัฒนพล
 อาจารย์ประจำสาขาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม     
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 Email: somporn_nb@rmutsb.ac.th , sanchai13@gmail.com
   

สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ

1. การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์และวงจรดิจิตอล
2. วงจรสื่อสารย่านความถี่ไมโครเวฟและสายอากาศ
3.วงจรเซนเซอร์และระบบการวัดค่าสภาพยอมเชิงซ้อนและค่าคงที่ไดอิเล็กตริกย่านความถี่สูง

ประสบการณ์ด้านงานวิจัย

1. “ไมโครเวฟเซนเซอร์สำหรับสร้างต้นแบบเครื่องวัดความชื้นข้าวแบบประหยัด”
ปี 2549 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ

2. “การทดสอบประสิทธิภาพไมโครเวฟเซนเซอร์สำหรับระบุคุณลักษณะไม้ชนิดมีแก่น”
ปี 2552 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ

3. “ระบบตรวจรู้ภาพด้วยคลื่นไมโครเวฟ ” ปี 2553 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ

4. “โครงการวิจัยแบบจำลองระบบเพาะฟักไข่ปลาดุกแบบประหยัด”
The Economic Hatching Model for Catfish กระทรวงวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 2545 –2546

5. “โครงการอุปกรณ์สื่อสารไร้สายเคลื่อนที่ได้สำหรับการสื่อสารรถยนต์แบบ CLAM
แบบใช้เทคโนโลยี 2G/3G และ DSRC เพื่อการใช้งานด้านความปลอดภัยบนท้องถนน”
รหัสโครงการ P-09-00490 ฝ่ายสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรม
(Research Development Design and Engineering Promotion, RDDE) 2553-2554

6. “โครงการวิจัย เครื่องวัด %DRC (Dry Rubber Content) โดยใช้ความถี่คลื่นไมโครเวฟ”
สำนักงานกองทุนวิจัยแห่งชาติ (สกว.) 2006 – 2008

7. การใช้ย่านความถี่ไมโครเวฟตรวจวัดแก่นไม้
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ 2008 – 2009

8. งานวิจัยโครงการอุปกรณ์สื่อสารไร้สายเคลื่อนที่ได้สำหรับการสื่อสารรถยนต์แบบ CLAM
แบบใช้เทคโนโลยี 2G/3G และ DSRC เพื่อการใช้งานด้านความปลอดภัยบนท้องถนน
รหัสโครงการ P-09-00490 ฝ่ายสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม
(Research Development Design and Engineering Promotion, RDDE) 2010-2011

งานเผยแพร่

1. สมพร ศรีวัฒนพล ธานี สมวงศ์ ประยุทธ อัครเอกฒาลิน “การประยุกต์ใช้ไมโครสตริปเรโซเนเตอร์
แบบวงแหวนหาความสัมพันธ์ของค่าไดอิเล็กตริกและค่าความถี่เรโซแนนซ์ในน้ำยางสด” EECON31
โรงแรมรอแยลฮิลส์ กอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปา 29-31 ต.ค. 2551
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ

2. สมพร ศรีวัฒนพล “การศึกษาปริมาณความชื้นในต้นไม้ด้วยคลื่นความถี่ไมโครเวฟ”,
งานวันพระบิดานวัตกรรม อิมแพคเมืองทองธานี ต.ค. 2552
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ

3. สมพร ศรีวัฒนพล “เครื่องวัดไดอิเล็กตริคของผลผลิตทางเกษตรด้วยคลื่นไมโครเวฟ”
รางวัลนวัตกรรมเทคโนโลยี สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และเผยแพร่ ณ เมืองทองธานี ปี 2552

4. S. Seewattanapon, P. Akkaraeakthalin
“Interdigital Microstrip Resonator Sensor for Complex Permittivity Measurement” ,
ECTI-CON 2007,Thailand 9-12 May, 2550

5. S. Seewattanapon, P. Akkaraeakthalin
“A Dual Microstrip Resonator for Liquid Dielectric Constant Measurement” ,
APMC 2008, Hong Kong, 16-20 Dec, 2551

6. S. Seewattanapon, P. Akkaraeakthalin
“Dielectric Constant Detection by Using a New Microstrip Ring Resonator System” ,
ISAP 2009, Thailand 20-23 Oct, 2552

7. สมพร ศรีวัฒนพล ประยุทธ อัครเอกฒาลิน ผศ.เสวก พงษ์สำราญ
“เครื่องวัด %DRC โดยใช้ความถี่คลื่นไมโครเวฟ”
ประชุมวิชาการยางพาราแห่งชาติ, โรงแรมรามาการ์เดน
6-7 พฤษภาคม 2553 สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัยแห่งชาติ

ผลงานด๊อกเตอร์ ออกสื่อหนังสือพิมพ์ / สื่อวารสาร
ออกสื่อ ไทยรัฐออนไลน์ 6 ตุลาคม 2552 : พระนครเหนือเจ๋งใช้คลื่นไมโครเวฟวัดอิเล็กตริค
คลิกที่ http://www.thairath.co.th/content/tech/37667 เพื่ออ่านต่อ
   
 
ผลงานด๊อกเตอร์ ออกสื่อทีวี-ช่อง 7